زمان در مادرید

اطلاعات و برخي شاخصهاي اجتماعي اسپانیا

جمعيت اسپانيا
جمعيت اسپانيا دراول ژانويه 2003 بالغ بر 064/717/42 نفر بوده كه 326/034/21 نفر مرد و 738/682/21 نفر زن بودهاند. اين رقم بيانگر افزايشي به ميزان 170/879 نفر نسبت به سال 2002 است. تراكم جنسي جمعيت 84 نفر در هر كيلومتر مربع ميباشد. اسپانيا از نظر جمعيت پس از كشورهاي آلمان (000/537/82 نفر)، فرانسه 000/699/59 نفر)، انگلستان 000/329/59 نفر) و ايتاليا(000/321/57 نفر) در رده پنجم و از نظر مساحت پس از فرانسه (554 هزار كيلومترمربع) در ردة دوم در اتحاديه اروپا قرار دارد. جمعيت اسپانيا در ابتداي قرن

بيستم 6/18 ميليون و در سال 2000، 8/40 ميليون جمعيت داشته است. ايالتهاي آندالوسيا، كاتانونيا، مادريد و والنسيا به ترتيب با 848/606/7، 146/704/6، 942/718/5 و 885/470/4 نفر پر جمعيتترين ايالات اسپانيا هستند. شهر مادريد با 759/092/3 پرجمعيتترين شهر اسپانيا است و پس از آن شهرهاي بارسلون، والنسيا، سوويا، زاراگوزا و مالاگا قرار دارند
درسال 2002 تعداد 635/496 نفر به جمعيت اسپانيا اضافه شده است كه اين رقم حاصل جمع و تفريق تعداد متولدين (518/416 نفر) فوت شدگان (538/366 نفر) و مهاجرين به اسپانيا (655/446 نفر) است. نسبت فرزندان در خانواده اسپانيائي 25/1 نفر است كه در كنار يونان و پس از ايرلند (01/1) كمترين تعداد فرزندان را در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا (قبل از پيوستن ده كشور جديد) دارد. مرگ و مير كودكان در اسپانيا از 19% در سال 1975 به سه در صد در سال 2000 رسيده است
انتظار عمر در اسپانيا در سال 2002 براي مردان 7/75 سال و براي زنان 1/83 سال بوده است. كه در مقايسه با 15 كشور عضو اتحاديه بالاترين رقم براي زنان و در كنار انگلستان و پس از كشورهاي سوئيس (7/77)، ايتاليا(8/76) و هلند (9/75) بيشترين رقم براي مردان ميباشد

بهداشت و شرايط زندگي
بر اساس آمار سال 2000، در اسپانيا به ازاء هر يك صد هزار نفر، 454 پزشك وجود داشته است كه اين رقم، اسپانيا را در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، پس از ايتاليا(600نفر) در مكان دوم قرار ميدهد. اين در حالي است كه در آمار مذكور، كشور انگلستان با 180 پزشك در مكان آخر قرار دارد. همچنين در اسپانيا به ازاء هر يك صد هزار نفر نزديك به دو بيمارستان وجود دارد و به ازاء هر هزار نفر، 7/3 تخت بيمارستان اختصاص يافته است
آمار نشان ميدهد كه سبد هزينه يك خانواراسپانيائي شامل خوراك (20%)، پوشاك وكفش (10%)، هزينههاي منزل (10%)، مسكن (20%) و هزينههاي متفرقه (40%) ميباشد. مردم اسپانيا بيش از هر چيز نان، شيريني و حبوبات (65 كيلو سرانه) گوشت (51 كيلوسرانه) و ماهي (23 كيلو سرانه) در سال مصرف مينمايند. تخم مرغ تازه 110 عدد)، روغن زيتون (13 ليتر)، شير (92ليتر)، و ميوه (68 كيلو) در رتبههاي بعدي قرار دارند

مسكن
براساس آمار در سه ماهه چهار سال 2003، قيمت هر متر مربع مسكن در اسپانيا به طور متوسط 1511 يورو ميباشد. اين رقم براي بناهاي نوساز 1731 يورو و براي بناهاي با قدمت بيش از 20 سال 1428 يورو است. اين در حالي است كه قيمت هر متر مربع بنادر اسپانيا در سال 1989 به طور متوسط 457 يورو بوده است . آمار سال 2000 نشان ميدهد كه در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، 85% مردم اسپانيا داراي مسكن ملكي ميباشند و از اين حيث اسپانيا در صدر قرار دارد. اين در حالي است كه در اسپانيا نزديك به 14% منازل خالي از سكنه ميباشند

بازار كار
بر اساس آمار سال 2002، جمعيت بالاي 16 سال اسپانيا بالغ بر 2/34 ميليون نفر ميباشند كه شامل 6/16 ميليون نفر مرد و 6/17 ميليون نفر زن هستند. از جمعيت مذكور 8/18 ميليون نفر فعال و 4/15 ميليون نفر غير فعال هستند. جمعيت زنان فعال 6/7 ميليون ومردان فعال 2/11 ميليون نفر ميباشند. از 8/18 ميليون نفر فعال جامعه اسپانيا، 7/16 ميليون نفر داراي شغل دائمي بوده و مابقي داراي شغل موقت بوده و يا در انتظار شغل هستند. از جمعيت شاغل (7/16 ميليون نفر)، تعداد 000/870/10 نفر در بخش خصوصي 000/720/2 نفر در بخش دولتي، تعداد 000/718/2 نفر در شركتهاي تجاري و مابقي در ديگر مشاغل هستند. از جمعيت فعال اسپانيا، در سال 2002، بالغ بر 7/62 درصد در بخش خدمات، 3/31 درصد در بخش صنعت و 9/5 درصد در بخش كشاورزي فعال هستند.
نرخ بيكاري در اسپانيا( يعني نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال) 2/14 درصد است كه اين نسبت در زنان 7/18 درصد و در مردان 1/11 درصد ميباشد. نرخ بيكاري در اسپانيا در سال 1991، 19% بود. بالاترين ميزان بيكاري در اسپانيا در كاديز درايالت آندالوسيا با29% و كمترين آن در ناوارا با 10% بيكاري است. در بين بخشهاي اقتصادي، بخش كشاورزي با 63% و بعد از آن به ترتيب بخشهاي خدمات با 18% ،ساختمان 12% و صنعت 7% بيشترين اشتغال زائي را در سال 2001 ثبت كردهاند. در ميان ايالات اسپانيا، آندالوسيا با 18% و ناوارا با 6% از بيشترين و كمترين نرخ بيكاري برخوردارند.

تحقيق و توسعه
در سال 2001، دولت اسپانيا مبلغ شش ميليارد و دويست و بيست و هفت ميليون و دويست هزار يورو به امر تحقيق و توسعه اختصاص داده است. اين رقم 96 دهم درصد از كل توليد ناخالص داخلي اسپانيا را شامل ميشود. اين رقم در حاليكه نسبت به سال قبل از آن، از رشد قابل توجهي برخوردار شده است، اسپانيا را در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا در مكان سيزدهم و قبل از كشورهاي پرتقال و يونان قرار داده است
در ميان كشورهاي اروپائي، سوئيس با 27/4 درصد، فنلاند با40/3 درصد، آلمان 49/2 درصد، دانمارك 40/2 درصد، فرانسه 23/2 درصد، بلژيك 17/2 درصد، هلند 94/1 درصد، اتريش 90/1 درصد، انگلستان 89/1 درصد، لوكزامبورگ 71/1 درصد، ايرلند 17/1 درصد، و ايتاليا با 07/1 درصد بالاتر از اسپانيا قرار دارند. نرخ متوسط در اتحاديه اروپا 97/1 درصد است
در ميان بخشهاي استفاده كننده از بودجه اختصاص يافته به تحقيق و توسعه، به ترتيب شركتها با 52% (يك ميليارد و دويست و شصت و يك ميليون يورو)، آموزش عالي با 31% (يك ميليون و نهصد و بيست و پنج ميليون و چهارصد هزار يورو)، دستگاههاي دولتي با 16% (نهصد و هشتاد و نه ميليون يورو)، و مؤسسات غيردولتي با كمتر از يك درصد (پنجاه و يك ميليون و هشتصد هزار يورو) قرار دارند

گردشگري
اسپانيا يكي از مهمترين كشورهاي توريستي جهان است. مطابق آمار سال 2002 اين كشور به واسطه پذيرائي از 900/769/52 گردشگر، درآمدي بالغ بر 000/060/871/36 يورو كسب نمود كه با احتساب 000/030/317/7 يورو هزينه، درآمدي معادل 000/030/554/26 يورو به دست آورد. از مجموع توريستهاي فوِ، 7/26 ميليون نفر خارجي و مابقي اسپانيائي ميباشند
كشور اسپانيا به لحاظ تعداد اقامتگاههاي توريستي در ميان اعضاي اتحاديه اروپا پس از ايتاليا و آلمان با 383/395/1 واحد در مكان سوم قرار دارد. مهمترين نقاط توريستي اسپانيا به ترتيب جزاير بالئار، كاتالونيا، آندالوسيا، جزاير قناري، والنسيا و مادريد ميباشد. طي سال 2002، تنها در ماههاي جولاي و آگوست، درآمد خالص اسپانيا از صنعت گردشگري رقمي معادل 000/760/255/7 يورو بوده كه حاصل سفر 500/226/14 نفر به اين كشور است

حمل ونقل
كشور اسپانيا از شبكه حمل و نقل مناسبي برخوردار است. آمار سال 2002 بيانگر آن است كه در اسپانيا بيش از 9 هزار كيلومتر اتوبان و جادههاي دو بانده، 2386 كيلومتر اتوبانهاي عوارضي، 139/164 كيلومتر جاده اصلي و 053/501 كيلومتر جاده شوسه وجود دارد. طول جادههاي اسپانيا در سال 2002 بالغ بر 459/69 كيلومتر بوده است
اسپانيا در سال 2002 بالغ بر 459/69 كيلومتر بوده است. در سال 2002، در اسپانيا تعداد 000/733/18 دستگاه خودرو سواري، 000/517/1 دستگاه موتور سيكلت، 000/57 دستگاه اتوبوس و مينيبوس و 000/092/4 دستگاه كاميون و كاميونت وجود داشته است. در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، اسپانيا با داشتن 442 دستگاه خودرو براي هر هزار نفر، رتبة هشتم را پس از كشورهاي لوكزامبورگ (623)، ايتاليا(653)، آلمان (521)، اتريش (506)، فرانسه (463)، بلژيك (458) و سوئيس (451) در اختيار دارد
در سال 2002، بيش از 22 ميليون نفر از جمعيت اسپانيا داراي گواهينامه رانندگي بودهاند كه سهم مردان 14 ميليون و سهم زنان 8 ميليون نفر بوده است. در همين سال ،درحمل و نقل بين شهري، تعداد 000/000/215/1 سفر با اتوبوس، 000/000/558 سفر باقطار، 000/000/485 سفر با اتوبوسهاي برقي و 000/000/152 سفر نيز از طريق كشتي انجام گرفته است. در داخل شهرها، 000/000/692/1 سفر بااتوبوس و 000/000/998 سفر با مترو صورت گرفته است
بطور متوسط ماهانه دويست هزار دستگاه خودرو سواري و 40 هزار دستگاه كاميون و مينيبوس در اسپانيا توليد ميشود.64% از مردم اسپانيا براي عزيمت به محل كار از خودرو شخصي، 16% از وسايل نقليه عمومي و 4% از دوچرخه و موتور سيكلت استفاده كردهاند. 20% نيز پياده به محل كار خود رفتهاند. اين ارقام در دانشجوياني كه فاقد شغل هستند به ترتيب 44% با وسايل نقليه عمومي، 33 % پياده و 23 % خودرو شخصي ميباشد

مهاجرت
در ژانويه 2003، تعداد 596/672/2 خارجي در اسپانيا زندگي ميكردند كه اين رقم درسال 1996 بالغ بر 214/524 نفر بوده است. در ميان كشورهاي فرستنده، اكوادر با 119/390 نفر (60/14درصد)، مراكش با 787/378 نفر (17/14 درصد) و كلمبيا با 570/244 نفر (15/9 درصد) قرار دارند. كشورها يانگلستان (04/6 درصد)، روماني (14/5 درصد)، آلمان (84/4 درصد)، آرژانتين (09/4 درصد)، فرانسه (62/2 درصد)، ايتاليا(45/2 درصد)، پرتقال)12/2 درصد)، پرو (09/2 درصد)، بلغارستان (98/1 درصد) و چين 92/1 درصد) در مراتب بعدي هستند. در مجموع اتباع آمريكاي لاتين 6/38 درصد، اروپا 35 درصد، افريقا 6/19 درصد، آسيا 8/4 درصد، آمريكاي شمالي 5/1 درصد و بقيه كشورها 4/0 درصد مهاجرين به اسپانيا را شامل ميشوند
بر اساس آمار مقايسه ملي آمار اسپانيا در سال 2002، تعداد 674/29 اسپانيائي از اين كشور به خارج مهاجرت كردهاند كه از اين تعداد 19250 نفر به اروپا بوده است (از تعداد مذكور 423/15 نفر به اتحاديه اروپا مهاجرت كردهاند). سهم افريقا 1014 نفر، قاره آمريكا 8553 نفر (ايالات متحده 2944 نفر)، آسيا 731 نفر، (18 نفر به ايران مهاجرت كردهاند) اقيانوسيه 120 نفر ميباشد
منبع مذكور اعلام داشته كه در همين سال، تعداد 085/443 نفر به اسپانيا مهاجرت كردهاند. از اين تعداد 154589 نفر از اروپا، 55156 نفر از افريقا، 221580 نفر از قاره امريكا، 11559 نفر از قاره آسيا (177 نفر از ايران) و 201 نفر از قاره اقيانوسيه ميباشند. آمار مهاجرين خارجي در سال 2001، رقم 048/394 نفر است. اين در حالي است كه رقم مهاجرين در سال 1993، بالغ بر 361/15 نفربود. از مهاجرين ايراني 82 نفر زن و 95 نفر مرد ميباشند و اين تعداد در ايالات آندالوسيا (31 نفر)، جزاير بالئار(3نفر)، جزاير قناري (5 نفر)، كاستيالامانچا(6نفر)، كاستيالئون (3نفر)،كاتالونيا (6 نفر)، والنسيا(20نفر)، مادريد(96 نفر)، مورسيا(5 نفر)، باسك (يك نفر) ولاريوخا(يك نفر) مستقر شدهاند
ارقام موجود نشان ميدهد كه غالب مهاجرين خارجي در ايالات مادريد، آندالوسيا، كاتالونيا و والنسيا اقامت مينمايند. درسال 2002، از كل تعداد مهاجرين خارجي، 065/135 نفر تنها در مادريد سكونت كردهاند. اكثريت مهاجرين به اسپانيا را جوانان بين سنين 34-25 تشكيل ميدهند و به دليل نداشتن تخصص كافي عمدتاً در بخشهاي كشاورزي، ساختمان، خدمات و هتلداري مشغول به كار ميشوند. در عوض، در سنين بالا عمدتاً اتباع كشورهاي اروپائي به ويژه انگلستان، آلمان و فرانسه هستند كه معمولاً بازنشسته بوده و در مناطق ساحلي مديترانه و جزاير قناري سكونت ميكنند
شهر مالاگا بيشترين تعداد مهاجرين اروپائي را در خود جاي داده است. مهاجرين پرتقالي در منطقه مرز اسپانيا با پرتقال و بيشتر در شهرهاي باداخوز ، اورنزه وپونته بدرا متمركز شده و مهاجرين مراكشي و امريكاي لاتيني عمدتاً نقاط شهري بزرگ نظير مادريد وبارسلون ساكن ميشوند. اين دو شهر در مجموع 40% از كل مهاجرين به اسپانيا را در خود جاي دادهاند. نقاط مركزي اسپانيا كمترين ميزان مهاجر را پذيرفتهاند. نرخ اشتغال خارجيان دراسپانيا 70% و نرخ بيكار آنان 17% است
از نظر تحصيلات، 19% از مهاجرين داراي تحصيلات ابتدائي، 53% داراي تحصيلات متوسطه، 6/14 درصد داراي تحصيلات دانشگاهي، 5/9% داراي سواد خواندن ونوشتن و 2/3 درصد بيسواد هستند اين درحالي است كه تنها 5/13 درصداز جمعيت 16 سال به بالا در اسپانيا، داراي تحصيلات دانشگاهي هستند
بيش از يك ميليون نفراز مهاجريني كه در حال حاضر در اسپانيا زندگي ميكنند بين سالهاي 2001-1991 وارد اين كشور شدهاند. 58% از اين تعداد ظرف سالهاي 2001-1999 وارد شدهاند كه عمدتاً از دو كشور اكوادر و مراكش هستند. تنها 4% از مهاجران قبل از سال 1960 و 4% بين سالهاي 1970-1961 وارد اسپانيا شدهاند
لازم به ذكر است كه بيشترين تعداد اسپانيائيهاي متولد شده در خارج از كشور در سال 2001 در فرانسه متولد شدهاند (194/118 نفر) و پس از آن مراكش (175/82 نفر) و آلمان (911/63نفر) قرار دارند. تعداد خارجيان متولد در اسپانيا در همين سال 326/71 نفر بوده كه 6/4 درصد از كل خارجيان مقيم اسپانيا را تشكيل ميدهند

تعطيلات رسمي اسپانيا
با توجه به ساختار فدرال اسپانيا، هر يك از ايالات و مناطق اين كشور داراي تعطيلات مختص به خود ميباشند لكن تعطيلات :رسمي در اسپانيا به قرار زير است

اول‌ ژانويه، سال‌ نو

ششم‌ ژانويه، روز پادشاهان‌

San José ،19 مارس

در هر سال جابجا می شود، عيدپاك‌

اول‌ مي، روزكارگر

Feast of the Assumption ،پانزدهم‌ آگوست

دوازدهم اکتبر، روز ملی اسپانیا

All Saints Day ،اول‌ نوامبر

ششم‌ دسامبر، روز قانون‌ اساسي‌

Immaculate Conceptionهشتم‌ دسامبر، روز عروج‌ مقدس‌

بیست‌ و پنج دسامبر، روز تولدحضرت‌ مسیح

 

پرچم اسپانيا
پرچم اسپانيا با نسبت 3 به 2 از سه نوار افقي قرمز، زرد و قرمز تشكيل ميشود كه عرض نوار زرد دو برابر نوارهاي قرمز است. روز ملي اسپانيا 12 اكتبر سالگرد كشف قارة امريكا است