زمان در مادرید

جغرافيای اسپانيا

كشور اسپانیا با مساحت‌ 750/504 كیلومتر مربع‌ واقع‌ در جنوب‌ غربی‌ قاره‌ اروپا بالغ‌ بر 85 درصد شبه‌ جزیره‌ ایبریا را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. شبه‌ جزیره‌ مزبور با احتساب‌ كشور پرتغال‌ از شمال‌ به‌ فرانسه‌ و رشته‌ كوههای‌ پیرنه، خلیج‌ بیسكایا و دوك‌ نشین‌ آندوا، از شرق و جنوب‌ به‌ دریای‌ مدیترانه‌ و از غرب‌ به‌ اقیانوس‌ اطلس‌ منتهی‌ می‌گردد.مرزهای‌ زمینی‌ اسپانیا شامل‌ 1919 كیلومتر مرز با كشورهای‌ فرانسه‌ (623 كیلومتر)، آندورا (65 كیلومتر) پرتقال‌ 1214 كیلومتر، مراكش‌ (از طریق‌ سئوتا وملیا به‌ ترتیب‌ 36/ و 6/9 كیلومتر) و منطقه‌ جبل‌ الطارق (متعلق‌ به‌ انگلستان‌ با 2/1 كیلومتر) است‌ و مرزهای‌ دریائی‌ آن‌ شامل‌ 4964 كیلومتر با اقیانوس‌ آرام‌ در غرب‌، خلیج‌ كانتابریا در شمال‌ و دریای‌ مدیترانه‌ در جنوب‌ و شرق می‌باشد. جزایر بالئار واقع‌ در نزدیكی‌ سواحل‌ شرقی‌ اسپانیا در مدیترانه‌ و جزایر قناری‌ واقع‌ در نزدیكی‌ سواحل‌ افریقای‌ غربی‌ در اقیانوس‌ اطلس‌ جزو قلمرو دولت‌ اسپانیا محسوب‌ می‌گردند. همچنین‌ شهرهای‌ سئوتا و ملییا واقع‌ در سواحل‌ جنوبی‌ تنگه‌ جبل‌الطارق و در شمال‌ خاك‌ مراكش‌ قرنها تحت‌ سیطره‌ اسپانیا بوده‌اند. به‌ این‌ ترتیب‌ اسپانیا با مساحتی‌ كمتر از یك‌ سوم‌ خاك‌ ایران‌ و پس‌ از فرانسه‌، یمن‌ و تایلند، در ردیف‌ 52 كشورهای‌ جهان‌ از نظر وسعت‌ می‌باشد.

خاك‌ اصلی‌ اسپانیا به‌ پنج‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ قابل‌ تفكیك‌ بوسیله‌ رشته‌ كوهها و رودخانه‌ها تقسیم‌ می‌گردد. این‌ مناطق‌ عبارتند از 1) مناطق‌ دره‌ ابرو در غرب‌ و جنوب‌ غربی‌، 2) منطقه‌ دره‌ رود گوادال‌ كیویر درجنوب‌، 3) منطقه‌ ساحلی‌ والنسیا در شرق، 4) منطقه‌ كوهستانی‌ كاتالونیا در شمال‌ شرقی‌ و 5) منطقه‌ كوهستانی‌ شمال‌ در مجاورت‌ اقیانوس‌ اطلس‌. جزایر آتشفشانی‌ قناری‌ مرتفع‌ ترین‌ نقاط‌ قلمرو اسپانیا را تشكیل‌ می‌دهند و بلندترین‌ قله‌ اسپانیا به‌ نام‌ تیده‌ با 3718 متر ارتفاع‌ در جزیره‌ تنه‌ریف‌ ، از مجموعه‌ جزایر مزبور، واقع‌ شده‌ است‌. رودهای‌ ابرو، تاخو، گوادیانا وگوادال‌ كیویر از مهمترین‌ رودخانه‌های‌ اسپانیامی‌باشند.

پایتخت‌ اسپانیا شهر مادرید تقریباً در مركز جغرافیایی‌ این‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌. مهمترین‌ شهرهای‌ اسپانیا بارسلون‌، والنسیا، سویل‌، زاراگوزا، مالاگا، بیلبائو، لاس‌ پالماس‌، بایادولید، پالما د مایوركا، مورسیا، كوردوبا، آلیكانته‌، گرانادا، پامپلونا، سن‌ سباستین‌، سالامانكا و آلمریا هستند. بارسلون‌، والنسیا و سویا مهمترین‌ بنادر اسپانیا در مدیترانه‌ و بیلبائو، سن‌ سباستین‌ و سویل‌ مهمترین‌ بنادر این‌ كشور در سواحل‌ اقیانوس‌ اطلس‌ (خلیج‌ بیسكایا) می‌باشند.

اسپانیا از 19 ایالت‌ و منطقه‌ خودمختار تشكیل‌ شده‌ است‌ كه‌ عبارتند از آندالوسیا ، آراگون‌ ، آستوربایس‌ ، اكسترامادورا ، باسك‌ ، جزایر بالئار ، سئوتا ، قناری‌ ، كانتابریا ، كاتالونیا ، كاستیا ـ لئون‌ ، كاستیاـ لامانچا ، گالیسیا ، لاریوخا ، مادرید ، ملیا ،مورسیا، ناوارا و والنسیا. همچنین‌ جزایر پرخیل‌ (جعفری‌)، پنون‌ د آلحوسماس‌ و پنون‌ د بلگ‌ د لاگومر و جزو قلمرو دریایی‌ اسپانیا محسوب‌ می‌شوند