زمان در مادرید

آب و هوای اسپانیا

تالار انجمن ایران اسپانیا

هنوز راه اندازی نشده است

اطلاعات و برخي شاخصهاي اجتماعي اسپانیا

جمعيت اسپانيا
جمعيت اسپانيا دراول ژانويه 2003 بالغ بر 064/717/42 نفر بوده كه 326/034/21 نفر مرد و 738/682/21 نفر زن بودهاند. اين رقم بيانگر افزايشي به ميزان 170/879 نفر نسبت به سال 2002 است. تراكم جنسي جمعيت 84 نفر در هر كيلومتر مربع ميباشد. اسپانيا از نظر جمعيت پس از كشورهاي آلمان (000/537/82 نفر)، فرانسه 000/699/59 نفر)، انگلستان 000/329/59 نفر) و ايتاليا(000/321/57 نفر) در رده پنجم و از نظر مساحت پس از فرانسه (554 هزار كيلومترمربع) در ردة دوم در اتحاديه اروپا قرار دارد. جمعيت اسپانيا در ابتداي قرن

مطالعه بیشتر...

اقتصاد در اسپانیا

نظام اقتصادی

در حال حاضر، سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار و همگن و همگون با اقتصاد مجموعة كشورهای عضو اتحادیة اروپایی میباشد. اسپانیا طی حدود سه دهه و نیم حكومت رژیم استبدادی فرانكو بر این كشور، تابع كلیه خصوصیات رژیمهای فاشیستی و در امر اقتصاد نیز متأثر از سیستمهای مبتنی بر اقتصاد برنامهریزی شده بود. حركتی كه در دهة 1950 به منظور نیل به توسعة اقتصادی در اسپانیا آغاز گردیده بود، با نظر دولت و با برنامهریزی انجام شده به همین منظور آغاز شده و در نهایت نیز ضعف و عدم كارآیی این سیستم موجب تجدید نظرهای گسترده خصوصاً در دهة 1980 گردید.

مطالعه بیشتر...

روابط ایران و اسپانیا


همانگونه كه رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی می گوید، «اسپانیا در ذهن و زبان ایرانیان همیشه نامی آشنا بوده است. از دور دست ادب و اندیشه و هنر تا گسترههای طبیعت، سیاست و فلسفه. از ابن رشد و ابن ماجه تا سروانتس وگارسیالوركا». پادشاه اسپانیا نیز اعتقاد دارد كه دو كشور از دوران گذشته دارای روابط گستردهای بودهاند. به گفته ایشان، " اولین هیات دیپلماتیك اسپانیا در سال 1403 به رهبری كلاویخو سفیر انریك سوم پادشاه كاستیا تمام سرزمین ایران را در نوردید. در سال 1617 ماموریت سفیر اسپانیا آقای گارسیا دسیلوا ای فیگرو كه تاسال 1624 طول كشید كمك بزرگی به انتشار و شناسائی تمدن ایران در قرن 17 بود». بدین ترتیب چنانچه سفارت كلاویخو را به عنوان نخستین ارتباط سیاسی دو كشور ایران اسپانیا محسوب نمائیم، بیش از ششصد سال از این واقعه تاریخی میگذرد.

مطالعه بیشتر...

فرهنگ و آموزش در اسپانیا

.article direction="rtl";


حیات فرهنگی


ورود رومیان به اسپانیا در سال 133 قبل از میلاد و تأثیرگذاری فرهنگ رومی بر غالب جمعیت شبهجزیره ایبریا، آنچنان به گسترش فرهنگ كلاسیك در میان مردم این خطه انجامید كه به آنان قدرت مقاومت در برابر حملات مكرر قبایل وحشی پس از سقوط امپراتوری روم (711-414 میلادی) را میداد. طی قریب به هشت قرن بعد (1492-711)، از فتح اسپانیا تا خروج آخرین بقایای حكومت مسلمانان در شمال افریقا، مجموعهای از فرهنگهای مختلف اسلامی، رومی و مسیحی در اسپانیا بوجود آمد، به نحوی كه امروز نیز فرهنگ اسپانیایی را از دیگر فرهنگهای اروپایی متمایز میسازد. مسلمانان موفق شدند،

مطالعه بیشتر...